Tunnelveiligheid Schiphol

Pagina

De vernieuwde Tunnelwet, De Wet Aanvullende Regels Veiligheid Wegtunnels (Warvw), geeft een veiligheidskader voor alle wegtunnels met een gesloten gedeelte langer dan 250 meter. De Warvw hanteert een openstellingsvergunning om het veilige gebruik van een wegtunnel te borgen. Deze wet op 1 juli 2013 van kracht gegaan. Vanaf 1 mei 2019 moeten alle bestaande wegtunnels die geen onderdeel zijn van het Trans-Europese wegennet voldoen aan de Warvw. Schiphol is eigenaar en beheerder van drie wegtunnels op eigen terrein. Het gaat hierbij om de Buitenvelderttunnel, de Diensttunnel en de Kaagbaantunnel. De Buitenvelderttunnel en de Diensttunnel liggen parallel aan de Schipholtunnel op de Rijksweg A4. De Kaagbaantunnel bevindt zich op Luchtzijde. Alle tunnels liggen onder het landingsterrein van Schiphol.

Het project Tunnelveiligheid heeft als doel om uiterlijk op 1 mei 2019 voor elke tunnel van Schiphol een openstellingsvergunning te hebben verkregen. Dat betekent dat de tunnels dan zodanig zijn aangepast dat ze voldoen aan het wettelijk vereiste veiligheidsniveau zoals omschreven in de Warvw en het Bouwbesluit. Dit houdt onder andere in dat de tunnel technische installaties inclusief besturing, de constructies voor brandwerendheid, compartimentering en vluchtwegen, de verkeersinstallaties voor detectie en melding en de inrichting van de bedienlocaties aangepast moeten worden. Daarnaast is het inrichten van een organisatie voor 24-uur bediening en bewaking vereist. phbm ondersteunt het Projectteam vanuit de opdrachtgever Schiphol op het gebied van Planningsmanagement. Dit betreft het toetsen en analyseren van de door Opdrachtnemer opgeleverde planningen en de daarbij behorende voortgang en rapportages.

Ter verduidelijking is er een leuk informatiefilmpje van Schiphol.